Vedtægter


Vedtægter for IFS Randers, Idræt For Sindet
08-01-2024.
 
 
§1 Foreningens navn & hjemsted
Foreningens navn er IFS Randers, i daglig tale. Dette står for Idræt For Sindet, Hjemsted er Randers kommune.
 
§2. Formål.
Foreningens formål er at etablere varierende idrætstilbud, og andre kulturelle aktiviteter, for psykiske sårbare borger i Randers kommune og omegn.
Foreningen er en frivillig forening, men må gerne etablere sig som ikke erhvervsdrivende forening, for at imødekomme muligheden for at tilslutte sig pligter ved SKAT.
 
§3. Medlemskab af organisation.
IFS Randers er medlem af DAI, Dansk arbejder idrætsforbund, DIF, Dansk idrætsforbund, Danmarks Idrætsforbund DGI, Dansk gymnastik idrætsforbund, S.I.K.R., Samvirkende idrætsklubber Randers.
 
§4. Optagelse af medlemmer.
Alle der kan tilslutte sig IFS Randers’ formål og er indenfor målgruppen, kan optages som aktive medlemmer.
Indmeldelse sker skriftligt og individuelt, og medlemmer har de rettigheder og pligter, der er angivet i vedtægterne.
 
 §5.Kontingent.
Det er den til enhver tid siddende bestyrelse der fastsætter kontingentet.
Der kan udover kontingentet være en vis egenbetaling på nogle arrangementer. Når et medlem har besluttet sig for en aktivitet, tilmelder man sig skriftligt hos koordinator eller bestyrelsen, og er dermed bundet til at betale kontingent.
 
§6.Udmeldelse – eksklusion
Udmeldelse sker skriftligt eller mundtligt til koordinator eller bestyrelse.
Hvis man kommer til foreningens aktiviteter, hele tiden eller en gang imellem gennem 2 mdr., og ikke melder sig ind i foreningen, er man udelukket fra aktiviteterne, indtil indmeldelse er sket og kontingent er betalt.
Ingen der er udmeldt pga. kontingentrestance, kan optages på ny, som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
Bestyrelsen kan indstille et medlem til eksklusion, hvis denne har en adfærd, der gør det utrygt for de øvrige medlemmer, eller instruktører at deltage i aktiviteterne. Sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, hvor det pågældende medlem har ret til at være tilstede og tale sin sag. Beslutning om eksklusion kræver et flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen.
 
§7.Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i 1. kvartal, indkaldes via foreningens hjemmeside og sociale medier, med mindst 3 ugers varsel.
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag optages på dagsorden.
Alle aktive medlemmer, der har været medlem af foreningen de sidste 3 mdr.  før generalforsamlingen, har stemmeret, men må ikke være i kontingentrestance.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
 
 
§8.Dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens m/k beretning.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og underskrift
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse, suppleanter og ekstern revisor
  6. EVT.

§9.Generalforsamlingens ledelse.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jf. dog §15.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemningsmåden, på begæring af 1 stemmeberettiget medlem, foregå skriftligt. Alle afstemninger om eksklusion skal ske skriftligt. Generalforsamlings beslutninger skrives til referat.

§10.Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes, senest 1 mdr. efter begæringen er fremsat over for bestyrelsen, med oplysninger om emner der ønskes behandlet.
Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelser i §7.
 
§11.Valg af bestyrelse.
Foreningen tegnes i det daglige af formand og kasserer. Formand og kasserer kan få udstedt kort og netbank-adgang hver for sig. Administrativ medarbejder kan få netbank adgang til alene kunne kigge eller disponere på foreningens konti.
Bestyrelsen består min. 3 personer, 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, evt. 2 til 4 menige bestyrelsesmedlemmer. Samt suppleanter.
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, genvalg kan ske.
Formand & evt. 1-2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
Kasserer, næstformand samt evt. 1-2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Suppleanter vælges for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, ved førstkommende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formand, er til stede.
Ved formandens fravær indtræder næstformand, i formanden sted.
Bestyrelsens beslutninger føres til referat.
 
§12.Regnskab.
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden 1.3, afgive et underskrevet (hele bestyrelsen) driftsregnskab for det foregående år, og status pr. 31-12, til revisoren.
Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
Revisor og kasserer har til en hver tid ret til at se regnskab og beholdning.
 
§13.Revision.
Bestyrelsen har valgt at bruge ekstern revisor. Revisoren skal hvert år i 1. kvartal gennemgå det samlede regnskab, og påse at beholdningen er til stede.
Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
Revisor og kasserer har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 
§14.Vedtægtsændringer.
Forandringer af vedtægter skal ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
§15.Foreningens opløsning.
Bestemmelsen om foreningens opløsning, kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Ved stemmeflertal kan foreningen opløses.
Medlemmer hæfter alene for deres kontingent.
Foreningen hæfter alene med sin formue.
Evt. økonomiske midler går til andre kredse under folkeoplysningsloven i Randers.
 
Ændret på ekstraordinær generalforsamlingen 8-1-2024

 

Kalender
Besøg vores side
IFS Randers | Gl. Hadsundvej 3 | 8900 Randers C |